Faralya Mahallesi, Kızılcakaya Sokak No:6
48300 Muğla / Fethiye
info@faraliahotel.com
+90 252 642 11 40
+90 538 767 35 35
Faralya Mahallesi, Kızılcakaya Sokak No:6
48300 Muğla / Fethiye
info@faraliahotel.com
+90 252 642 11 40
+90 538 767 35 35